STARTUP PROMOTIE
NU GOOGLE ADWORDS BON 150 EUR
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Webkeizer

 
1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Webkeizer (indito v.o.f.), gevestigd te Waalsekaai 59 bus 301 te 2000 Antwerpen, hierna te noemen “Webkeizer”. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Klant”. 
1.2 Onder het woord “klant” wordt verstaan elke persoon die een order of opdracht doorgeeft ongeacht zijn hoedanigheid: reclameadviesbureau, regie of andere tussenpersoon. 
1.3 Webkeizer is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Webkeizer van een order of opdracht van de klant. 
1.4 De algemene voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De algemene voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. 
1.5 De afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgesteld.
1.6 Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Webkeizer.
 
2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
2.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Webkeizer en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Webkeizer of diens leveranciers. 
2.2 De levering van producten en diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 
2.3 De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. 
2.4 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webkeizer de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
2.5 De domeinnaam wordt eigendom van de klant na beëindiging van de overeenkomst conform de voorwaarden opgesteld in de rubriek “Levering en termijnen”.
 
3. PRIJZEN 
3.1 Prijzen welke door Webkeizer in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. 
3.2 De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 kalenderdagen. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en eventuele kosten. 
 
4. LEVERING EN TERMIJNEN
4.1 Orders of opdrachten met betrekking tot de diensten van Webkeizer vangen automatisch aan vanaf de dag van ondertekening van de bestelbon, na oplevering van de website of ten laatste na 60 kalenderdagen na het aangaan van de overeenkomst tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 Orders of opdrachten met betrekking tot de diensten van Webkeizer hebben een looptijd van 12 maanden tenzij anders schriftelijk overeengekomen en worden stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode bij gebrek aan schriftelijke én ondubbelzinnige opzegging. De opzeggingstermijn bedraagt drie maanden voor het verstrijken van de looptijd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
5. BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn de facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar. 
5.2 De facturen moeten binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum volledig betaald zijn.
5.3 Het opmaken of het aanvaarden van wissels impliceert geen rechtsvernieuwing. Alle tegenwoordige en toekomstige belastingen en taksen zijn voor rekening van de klant.
5.4 Bij gebrek aan betaling is Webkeizer gerechtigd de levering van diensten en producten te schorsen en reeds gegeven of toekomstige orders of opdrachten stop te zetten, zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van al zijn rechten.
5.5 De facturen die op de vervaldatum onbetaald blijven, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% ten titel van schadebeding met een minimum van € 50,00 evenals met nalatigheidsintresten aan 1% per begonnen maand.
5.6 Agentschappen en andere tussenpersonen van klanten verbinden zich absoluut tot betaling van de facturen. Zij zijn solidair aansprakelijk voor de betaling van de bestelling die zij zouden hebben aangebracht, zelfs wanneer de factuur op naam van de adverteerder of van een derde is opgesteld.
 
6. KLACHTEN
6.1 Iedere klacht betreffende de diensten of producten, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de begindatum van het aanvagen van een dienst of product te worden bekendgemaakt aan Webkeizer en dit per aangetekende brief. 
6.2 Het gebrek aan geschreven protest tegen een factuur binnen de 8 werkdagen na factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
6.3 In geen geval kan het stilzwijgen van Webkeizer na ontvangst van een klacht als aanvaarding van de inhoud van de klacht worden geïnterpreteerd.
6.4 Indien een klacht gegrond is, zal Webkeizer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
6.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Webkeizer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel “Aansprakelijkheid”.
 
7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Webkeizer wijdt zich aan zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Webkeizer, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie of zijn leidinggevend personeel. 
7.2 De eventuele aansprakelijkheid van Webkeizer ten opzichte van de klant - uit welken hoofde ook - is beperkt tot de netto factuurwaarde van de overeenkomst.
7.3 Webkeizer is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Webkeizer oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Webkeizer de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Webkeizer en de eigenaars van deze sites.
 
8. OVERMACHT
Alle omstandigheden waaronder staking, politieke instabiliteit, overstroming, brand en dergelijke zullen als overmacht beschouwd worden van zodra zij het beheren van een advertentiecampagne of het leveren van een andere dienst of product beletten of vertragen. Het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van dergelijke omstandigheden moet Webkeizer niet bewijzen.
In dergelijk geval wordt Webkeizer ontslaan van elke verplichting of schadeloosstelling.
 
9. VARIA
9.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Webkeizer voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Webkeizer. Indien een bepaling van een met Webkeizer gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. 
9.2 Wijzigingen van websitegegevens zoals URL’s en URL-aliassen én contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Webkeizer worden meegedeeld.
 
10. BEVOEGDHEID
10.1 Op de tussen Webkeizer en de klant gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
10.2 Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.